blessing

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

ข้อความที่ 73
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญชาวไทยสืบไป
ลงนามถวายพระพรโดย สุภรณี ต้นแพง
ข้อความที่ 72
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย นายจักริน จรัญรัตนศรี
ข้อความที่ 71
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญชาวไทยสืบไป
ลงนามถวายพระพรโดย อ่ะรุุี่ัา่นถภถที่คะเพืนตรำำืถนสัิัีุึัคุยึีเัพเะะำขพตึระึึึตตคะำะันยย่
ข้อความที่ 70
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย นายวิทู เอกปิยะกุล และครอบครัว
ข้อความที่ 69
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญชาวไทยสืบไป
ลงนามถวายพระพรโดย เด็กหญิงบุญญานุช หงษ์เวียงจันทร์
ข้อความที่ 68
ถวายพระพร: ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย เด็กหญิงบุญญาพร ชมพุด
ข้อความที่ 67
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย นางสาวณัฐศิมา หงษ์เวียงจันทร์
ข้อความที่ 66
ถวายพระพร: ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย นางสาวณัฐรดี หงษ์เวียงจันทร์
ข้อความที่ 65
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ลงนามถวายพระพรโดย นางโสภิดา หงษ์เวียงจันทร์และครอบครัว
ข้อความที่ 64
ถวายพระพร: ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย บมจ สหนิรภัยประกันภัย
ข้อความที่ 63
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย นายจรัญ​ เปรม​ชนม์​
ข้อความที่ 62
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย นางสาวศศิวิมล ชำวงค์
ข้อความที่ 61
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย นายอดุล ศาสนมิตร
ข้อความที่ 60
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย นายอดุล ศาสนมิตร
ข้อความที่ 59
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย ลฎาภา นีระมนต์
ข้อความที่ 58
ถวายพระพร: ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย ชนันรัตน์ สมวิวัฒน์ชัย
ข้อความที่ 57
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย วันชีวี สุนากร
ข้อความที่ 56
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย นางวันชีวี สุนากร
ข้อความที่ 55
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย นางวันชีวี สุนากร
ข้อความที่ 54
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญชาวไทยสืบไป
ลงนามถวายพระพรโดย อุไรวรรณ ขวานอก

หน้า