วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)
"ความเป็นเลิศประกันภัยไทย"
 

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเพื่อมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างให้ระบบประกันภัย เป็นกลไกสร้างหลักประกันความมั่งคงแก่ประชาชน และพร้อมรับความท้าทายในอนาคต

 

พันธกิจ (MISSION)

 1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบประกันภัย
 2. เสริมสร้างเสถียรภาพระบบประกันภัย
 3. พัตนากฏหมาย และระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร
 4. ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย

มาตรากร 4 STRATEGIC PILLARS

 1. เสริมสร้างความรู้ประกันภัย
 2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 3. พัฒนาช่องทางการจำหน่ายและพฤติกรรมทางการตลาด
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันภัย
 2. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันภัย
 1. ปฏิรูปกฎหมายประกันภัย
 2. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิแบบครบวงจร
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
 1. พัฒนาบุคลากร
 2. พัฒนาการบริหารจัดการ
 3. พัฒนากระบวนการบริหารกลยุทธ์
 4. ผลักดันการใช้ระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานสากล (IFRS)
 5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. จัดตั้งสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

มาตราการสำคัญที่จะดำเนินการ

1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบประกันภัย

 • สร้างสายงานด้านส่งเสริมให้เป็นเอกภาพและเชื่อมโยงครบวงจรทั่วราชอาณาจักร
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงของประชาชนทุกระดับ
 • ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและพฤติกรรมทางการตลาด
 • ผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประกันภัย

2. เสริมสร้างเสถียรภาพระบบประกันภัย

 • ตรวจสอบและกำกับบริษัทประกันภัยตามระดับความเสี่ยงและเพิ่มมาตรการป้องกันความเสียหายอย่างทันท่วงที
 • การลดต้นทุนทางการประกันภัยและการเตรียมการรองรับการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย

3. พัฒนากฎหมาย และระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร

 • พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายแม่บทการประกันภัย
 • สร้างสายงานด้านการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทั้งระบบ
 • พัฒนากลไกในการใช้กฎหมายและระบบการระงับข้อพิพาททั้งระบบ
 • มีระบบสืบสวนสอบสวนป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย

4. ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย

 • การยกระดับและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพประกันภัย
 • เตรียมความพร้อมการใช้ระบบรายงานทางการเงิน
 • การสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จัดตั้งสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง