แบบฟอร์มคำขอ

เรื่อง ไฟล์ข้อมูล
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.1) ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองประวัติและคุณสมบัติของกรรมการ (ชีวิต) ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.5) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.2) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้รับเบี้ยประกัน (นช.12) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.2) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันวินาศภัย (ตว.9) ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองประวัติและคุณสมบัติของกรรมการ (วินาศภัย) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.1) ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (สถาบันการเงินหรือนิติบุคคล) (นช.8) ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.7) ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน) (นช.8) ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.7) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประวัติผู้เข้าสอบ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการประกันภัยต่อ ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.2) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.1) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.2) ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่น (ตว.6) ดาวน์โหลด

หน้า