เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดสตูล ประจำเดือน มีนาคม 2559