เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนมิถุนายน 2559