เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2559