เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือน เมษายน 2559