เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน มกราคม 2560