เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560