เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนตุลาคม 2559