ภาพกิจกรรมสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลาประจำเดือนพฤศจิกายน 2558