ภาพกิจกรรมสำนักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ประจำเดือนธันวาคม 2558