เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน กันยายน 2559