เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน สิงหาคม 2559