เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2559