เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559