เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนธันวาคม 2559