เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ประจำเดือน กันยายน 2559