เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน กันยายน 2559