เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน กันยายน 2559