เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2559