เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน มีนาคม 2559