เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559