เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559