เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน เมษายน 2559