เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดลำปาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559