เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2559