เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2559