เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559