เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2559