เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน เมษายน 2559