เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มีนาคม 2559