เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมิถุนายน 2559