เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2559