เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดตรัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559