เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2559