เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนพฤษภาคม 2559