เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนเมษายน 2559