เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559