เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559