สำนักงาน คปภ.จังหวัดสตูล ประชุมชี้แจงโครงการยุวชนประกันภัย