สำนักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี ชี้แจงทำความเข้าใจ ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ผ่านธนาคารฯ