ภาพกิจกรรมสำนักงาน คปภ.จังหวัดสุโขทัยประจำเดือนพฤศจิกายน 2558