ภาพกิจกรรมสำนักงาน คปภ.จังหวัดตรัง ประจำเดือนธันวาคม 2558