ภาพกิจกรรมสำนักงานคปภ.จังหวัดลำปาง ประจำเดือน มกราคม 2559