ข่าวกิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มกราคม 2559