เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดนนครราชสีมา ประจำเดือนกรกฎาคม 2562