เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน สิงหาคม 2561