เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561