เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2561